01 Bhikharam Chandmal…………………………Kolkata
02 Novelty Sweet House………………………Phagwara
03 Gulab Halva………………………………………...Pali
04 Jagdish Foods Pvt Ltd…………………………Baroda
05 India Sweets & Catering..…………...California(USA)
06 Kandoi Bhogilal Mulchand………………Ahmedabad

07 Royal Dairy Farm…………………….Boisar(Mumbai)
08 Jiwaram Sweets………………………………….Delhi
09 Sangam Sweets……………………………Bangalore
10 Shree Gupta Bhuvan………………………...Chennai
11 Tirupati Dairy Farm……………………………..Rajkot
12 Shri Santosh Sweets…………….Bijapur(Karnataka)