01 Bhikharam Chandmal - Kolkata
02 Novelty Sweet House - Phagwara
03 Gulab Halva - Pali
04 Jagdish Foods Pvt Ltd - Baroda
05 India Sweets & Catering - California(USA)
06 Kandoi Bhogilal Mulchand - Ahmedabad

07 Royal Dairy Farm - Boisar(Mumbai)
08 Jiwaram Sweets - Delhi
09 Sangam Sweets - Bangalore
10 Shree Gupta Bhuvan - Chennai
11 Tirupati Dairy Farm - Rajkot
12 Shri Santosh Sweets - Bijapur(Karnataka)